EK NOU PA EK NOU DAN KOABITASYON

Tou Seselwa inn konpran byen sa kanser ki pe ronz nou lavi sosyal ek nou lekonomi. Anba koabitasyon, sa safer ‘ek nou, pa ek nou’ inn vinn pli pir ki anba parti inik. Sa letan o mwen I ti kler e ou ti konpran tre byen lekel lotorite ki ounn ofanse. Sa lepok si ler ou ti ofans SPPF e pli tar Parti Lepep, ou ti konpran akoz ou plan pann ganny approve, oubyen ou demann pou lasistans ‘welfare’ inn ganny refise, oubyen ou bi pou ganny en lakaz zanmen I monte, oubyen ou pa zanmen ganny enn p’ti kontra, oubyen mem en semp l’enplwa ki ou kalifye pou fer ou ganny kit ater mem. 

I annan ki ti konpran sa tre byen e ti zwe rol. Al dan laplenn, met ou triko rouz, fer war ou e koz ek sa manm komite santral ki okip ou distrik e ou semen I ganny aranze. Lopozisyon s letan an deor lasanble nasyonal, ti avek rezon, kondann sa kalite manyer fer keksoz. I vre ki I pa ti byen akoz I ti en sistenm ki pa ti pe pran zentere tou Seselwa ki pey son tax e ekspete ganny en servis piblik enparsyal e efikas. 

Me apre eleksyon nasyonal kinn anmenn en koabitasyon, le pep Seselwa pe expersyans en sistenm ‘ek nou pa ek nou’ pli entensifye e ki pe ganny pratike par tou le de sa group ki annan pouwar dan nou pei. Gouverdman I dan lanmen ‘United Seychelles’ mem ki Prezidan Faure in zwe divorse apre inn retourn par laport deryer pou vinn sel kandida sa parti pou prosen eleksyon Presidansyel. Ansanm, zot fer tou pou get dan lintere zot sipoter. Dan zot hezitasyon pou ganny plis siporter zot mem adopte serten ki zanmen inn vot pou zot. Me desperasyon ek la freyer I fer zot derobe parfwa. De lot kote lopozisyon ki for dan lasanmble zot osi zot pous pou zot siporter. 

Tou resaman noun war en senaryo dan nou lasanmble ki ilistre sa kanser ‘ek nou pa ek nou’ byen kler. Minis later inn vinn avek bann lamanman pou sa ‘Town and Coutry Planning Act” ki date depi 1972. Tou dimoun ti espekte en deba lo merit e demerit sa bann lamannman. Sa inn komans ganny fer, me a en serten moman problenm enn ki ek nou – problenm Msye Jean-Pierre Morin inn vinn topik kle e santral sa deba. A lafen Minis in ganny demande pou al reflesir e “sort out” sa ‘stop notice’ ki Planning Authority inn donn Msye Morin. I paret rezolisyon sa problenm pou lakle ki pou determinen si wi ou non sa propozisyon amandman lo nou lalwa ki date 1972 pou ganny amande ou non, la en 2019. Ek nou pa ek nou dan son lexpresyon pli pir sa vwasi par la mazorite dan nou lasanmble ki pa lot ki sa lopozisisyon ki ti kritik sa kanser dan nou sosyete.

Si okenn dimoun ti kwar ki zis gouverdman ki itiliz sa konsep ‘ek nou, pa ek nou’ zot ti annan zis pou ekout sa deba. Komela ler ou al dan en lofis ou bezwen fer en pake ‘home work’ pou essey evit bann blokaz akoz ou pa ‘ek nou’. Kestyon ki ou devret kapab reponn se kote sa dimoun oubyem sa bann dimoun ki pou rann desizyon zot ete? Eski zot ver – oubyen zot rouz. Ler ounn konn sa, la ou zwe ou kannot manyer ou kapab. Seselwa inn fatige zwe role ek kouk kasyet pou ganny permisyon e pou travay dan son prop pei. Inn ler pou konpletman eliminn sa konsep e kanser ‘ek nou, pa ek nou’ dan servis piblik Sesel

Inn ler pou Seselwa ganny trete koman en Lerwa e Larenn dan son prop pey pa akoz I siport parti rouz, parti ver, oubyen sepa ki lezot kouler politik – me akoz I en Seselwa ki merit ganny en servis oubyen lasistans baze lo merit e simpleman akoz I en sitwayen Seselwa. 

Enn parmi bann prinsip e lobsektiv fundamental parti “One Seychelles” anba dirizans Msye Alain St. Ange, se pou konpletman eliminn sa kanser “ek nou, pa ek nou” ki pe tranngle vre potensyel  nou p’ti nasyon Seselwa. 

Nou parey en gran fanmiy e nou lafors ek potansyel I kapab pli ganny met en viger si nou pa kit okenn nou frer ek ser Seselwa ater. Sa I aplik pou sa bann gro bizness ki le fer bokou plis dan son pei, pou bann p’ti e mwayen biznes ki le komanse oubyen agrandi e osi pou okenn Seselwa ki merit lasisstans.  Lapartenans politik, relizyon, ras, zenr e orientasyon sexyel pa devret entre dan zwe. Inn ler pou larg lanmen tou Seselwa enkli Msye Jean-Pierre Morin e less tou Seselwa kinn leve e motre determinasyon pou debrouyer e kontribye dan son pei fer li san okenn krentif. I zis ler nou sinserman kree en lanvironnman kot napa sa zafer “I ek nou alors tret li byen e aprov tou sa ki I demande , oubyen I pa ek nou alors ser li partou’ ki nou p’ti pei pou avans bokou plis ankor e anmenn properite pou tou Seselwa, par Seselwa